Algemene-voorwaarden

Sun Dao, gevestigd te Arnhem onder KvK  83374027

Versie 16-07-2021

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten door Sun Dao.
 • Sun Dao en haar opdrachtgevers kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Sun Dao sluit de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 2: Offertes een overeenkomsten

 • Alle door Sun Dao gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Sun Dao is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging schriftelijk aan Sun Dao is bevestigd en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of (als die termijn korter is) minimaal 48 uur vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
 • De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Er is sprake van een overeenkomst wanneer de opdrachtgever aan Sun Dao een schriftelijke opdracht verstrekt voor één of meer deelnemers. Zo’n schriftelijke opdracht kent verschillende verschijningsvormen, waaronder een getekende offerte, een getekend contract, een brief, een e-mail of een ingevuld inschrijvings- of aanmeldingsformulier van Sun Dao.
 • Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Sun Dao een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Sun Dao op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in overleg, een nieuwe termijn stellen waarbinnen de Sun Dao overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
 • Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sun Dao aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Sun Dao worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sun Dao zijn verstrekt, heeft Sun Dao het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

 • Iedere Overeenkomst leidt voor Sun Dao tot een inspanningsverplichting waarbij Sun Dao gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.
 • Met elke overeenkomst accepteert Sun Dao inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat Sun Dao zich als leverancier niettemin tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.
 • In alle gevallen waarin Sun Dao dat nuttig of noodzakelijk acht heeft hij het recht om bepaalde werkzaamheden/taken te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 • Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sun Dao aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Sun Dao worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sun Dao zijn verstrekt, heeft Sun Dao het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Sun Dao een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Sun Dao op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in overleg, een nieuwe termijn stellen waarbinnen de Sun Dao overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
 • Trainingen, workshops, of andere klassikale activiteiten gaan alleen door met minimaal 6 deelnemers. Als er onvoldoende deelnemers zijn, bespreekt Sun Dao mogelijke alternatieven met de opdrachtgevers/deelnemers.
 • Een deelnemer kan zich, in overleg met Sun Dao en de opdrachtgever laten vervangen door een andere deelnemer als de wijziging minstens 48 uur voor aanvang van de eerste trainingsdag schriftelijk aan Sun Dao is doorgegeven.

Artikel 4: Geheimhouding en Privacy

 • Gesprekken tussen Sun Dao en deelnemers worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Sun Dao draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld. Sun Dao zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgevers, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze gesprekken, tenzij de deelnemer hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Sun Dao zal zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever alle gegevens en kennis van Opdrachtgever die in het kader van de overeenkomst(en) met Opdrachtgever zijn verstrekt, geheimhouden en daar zorgvuldig mee omgaan, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

Artikel 5: Intellectuele eigendom en auteursrechten

 • Sun Dao is rechthebbende op de intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de door hem – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of deelnemer verstrekte of in het kader van de overeenkomst gebruikte diensten en producten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
 • Opdrachtgever en/of deelnemer mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sun Dao geen gebruik maken van deze diensten en/of producten, waarop Sun Dao rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele-eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
 • Sun Dao is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers dan wel deelnemers.

Artikel 6: Honorarium en kosten

 • Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst dan wel per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
 • Alle door Sun Dao opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Alle door Sun Dao opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt.

Artikel 7: Betalingen

 • Betalingen moeten binnen 10 dagen na factuurdatum verricht zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijk vastgestelde vertragingsrente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag
 • Het staat Sun Dao vrij om, naar eigen oordeel en in afwijking van de in lid 1 omschreven algemene regel, een aanbetaling van 50% tot 100% van het honorarium te verlangen. Deze aanbetaling dient plaats te vinden vóór aanvang van het eerste (betaalde) gesprek. Indien gewenst ontvangt Opdrachtgever hiervan een afzonderlijke factuur.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 

 • Sun Dao is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Sun Dao.
 • Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan Sun Dao in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben opgelopen, valt onder deze clausule.
 • Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken, staat het de deelnemers vrij om wel of niet aan deze activiteiten deel te nemen. In deze gevallen is het aan de deelnemers zelf om te bepalen of deelname voor hen verantwoord en aanvaardbaar is.

Artikel 9: Annuleringsvoorwaarden

 • Als een deelnemer zonder tijdige schriftelijke kennisgeving om wat voor reden dan ook niet deelneemt aan een programma op de datum waarop de deelnemer geplaatst is, is er geen sprake van verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging en blijven de oorspronkelijke financiële afspraken tussen Sun Dao en haar opdrachtgever onverkort van kracht.
 • Annulering van een enkel coachgesprek door de Coachee dient – ongeacht de reden van annulering – ten minste 48 uur van tevoren te geschieden, waarbij de ontvangstbevestiging door de coach leidend is. Bij annulering binnen 24 uur zullen de betreffende alsnog worden gefactureerd.
error: Content is protected !!